Vergunningen

De Wet op het financieel toezicht (“Wft”) bevat voor toegang tot de Nederlandse financiële markten een verbodstelsel. Dit houdt in dat een bepaalde activiteit wordt verboden, tenzij daarvoor een vergunning is verkregen, een uitzondering of vrijstelling van toepassing is of wordt voldaan aan de voorschriften voor dienstverrichting of bijkantoor. Het verbodstelsel is in beginsel niet van toepassing op vergunninghoudende financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat. Zij kunnen gebruik maken van een zogenaamd Europees paspoort. De Wft bevat voor deze ondernemingen voorschriften die zijn gebaseerd op «toegestaan nadat». Een instelling of onderneming krijgt een vergunning voor een bepaalde vergunningplichtige activiteit. In het geval een onderneming of instelling de intentie heeft om nieuwe of aanvullende activiteiten te gaan verrichten in (of vanuit) Nederland is het derhalve raadzaam om eerst te onderzoeken of deze vergunningplichtig zijn. 

Materiële vergunningeisen

De Wft bevat per activiteit afzonderlijke materiële (inhoudelijke) vergunningbepalingen. Op deze website is een overzicht en korte beschrijving gegeven van het merendeel van de ondernemingen en instellingen die voor hun activiteiten onder het financieel toezicht vallen of kunnen vallen.

Voorafgaand aan de vergunningverlening vindt een toets plaats door de bevoegde toezichthouder, het zogenaamde preventieve toezicht. De Nederlandsche Bank (“DNB”) is aangewezen als vergunningverlener voor de vergunningplichtige activiteiten van kredietinstellingen, verzekeraars en clearinginstellingen. De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) is aangewezen als vergunning-verlener voor de vergunningplichtige activiteiten van beheerders, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners.

De betreffende vergunningverlenende toezichthouder toetst onder meer de betrouwbaarheid en deskundigheid van de beleidsbepalers, de aspecten van de bedrijfsvoering (waarbij AFM de gedragstypische en DNB de prudentiële aspecten toetst). Deze bepalingen zijn in de verschillende delen van de Wft geregeld en nader uitgewerkt in diverse AMvB’s, ministeriële regelingen en nadere (beleids)regels van toezichthouders. 

Formele vergunningeisen

De procedurele (formele) bepalingen over de vergunningverlening in de Wft zijn voor alle vergunningaanvragen gelijk. In beginsel beslist de betreffende toezichthouder binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Dit is echter alleen het geval indien de aanvraag volledig is en de toezichthouder geen aanvullende gegevens of andere informatie nodig heeft ter beoordeling van de aanvraag.

BAIS Legal heeft ruime ervaring met de verschillende vergunningaanvraagprocedures en het opstellen van de benodigde interne regels en procedures.