Financiële producten

BAIS Legal is gespecialiseerd in het adviseren over- en optuigen van nieuwe en bestaande financiële diensten en - producten. 

Het aanbieden van, bemiddelen in of adviseren over deze producten in Nederland is in beginsel verboden zonder vergunning. Er bestaan echter tal van uitzonderingen en vrijstellingen op deze vergunningplicht. Heeft u vragen over (mogelijk) vergunningplichtige activiteiten? Bel ons vrijblijvend.

De Renteswapgate | BAIS Legal in de media

Als advocaat financieel recht staat Hester Bais sinds 2012 ondernemers, semi-publieke instellingen en particuliere vastgoedbeleggers bij in juridische geschillen met banken over renteswaps (rentederivaten). Doordat de vraag naar juridische bijstand in deze dossiers al snel sterk toenam en Hester de hoeveelheid zaken niet meer in haar eentje aankon, werkt zij vanaf 2014 samen met advocaat Maartje van der Beek. Vanaf december 2017 hebben Hester en Maartje de krachten ook formeel gebundeld en hebben zij samen BAIS Legal B.V. opgericht. Hoewel Maartje en Hester bij de start van hun gezamenlijke kantoor reikhalzend uitkeken naar de toegezegde digitalisering van de rechtspraak, is dat project hopeloos mislukt en moesten zij alle processtukken op papier blijven aanleveren bij de rechters. Ondertussen bleven de nieuwe zaken toestromen en moe(s)ten Hester en Maartje gezien de omvang van het kantoor alsmede hun ambities ook steeds vaker “nee” zeggen tegen andere financieelrechtelijke procedures. Begin 2021 hebben zij dan ook de knoop doorgehakt: vanaf 1 juli 2021 is Maartje werkzaam bij BarentsKrans. Zij zal daar zelfstandig samen met BAIS Legal de lopende procedures voortzetten. Daarnaast zal zij in een groter teamverband haar gedifferentieerde (proces)praktijk uitbouwen op het gebied van het financieel recht en insolventierecht.

Hester bleek in 2012 een enorme beerput te hebben opengetrokken, die inmiddels Renteswapgate wordt genoemd. Hoewel de strijd tegen de banken in Renteswapgate dus al jaren gaande is, lijkt het einde voorlopig nog steeds niet in zicht. Tot de dag van vandaag is er namelijk, ondanks het in 2016 tot stand gekomen Uniform Herstelkader, geen sprake van een collectieve oplossing. Niet alle niet-professionele gedupeerden met rentederivaten krijgen een vergoeding uit hoofde van dit kader, zodat zij zijn aangewezen op het opstarten van een juridische procedure. Oneerlijk is dat. Procederen kost naast veel tijd en geld, ook de nodige energie. Bij vrijwel niemand gaat een langslepende procedure tegen een bank in de koude kleren zitten. Tel daar nog bij op dat de rechtspraak in Renteswapgate alle kanten opschiet waardoor er vrijwel geen bestendige lijn te ontdekken is en dat banken zich verschuilen achter verjaringsverweren, dan is het duidelijk dat Renteswapgate nog in alle hevigheid woedt.

Er gloort echter hoop voor klanten die naar de rechter moeten om de door hen teveel betaalde kosten terug te halen. In oktober 2019 heeft de Hoge Raad eindarrest gewezen in de procedure van BAIS Legal en heeft ING Bank ook bij de hoogste rechter bakzeil gehaald. Deze procedure was in 2012 gestart, nadat Hester namens de cliënt de renteswap buitengerechtelijk had vernietigd. Het Hof Amsterdam heeft in 2015 - op basis van slechts één grief (grief 6 over "marginbewaking") - dwaling toegewezen en de buitengerchetlijke vernietiging bevestigd. Zie de paragraaf "BAIS Legal wint na 7 jaar bij Hoge Raad" hieronder.

Hester en Maartje zijn al jaren - zowel voor als achter de schermen - druk bezig met het bewerkstelligen van een collectieve oplossing en het delen van kennis met iedereen die daarin geïnteresseerd is. In 2019 hebben zij de website Renteswapge.nl gelanceerd. Deze website geeft een inkijkje in (de geschiedenis van) Renteswapgate, wat Hester en Maartje uit hun maatschappelijke rol als advocaat allemaal doen en hoe zij juridisch tegen bepaalde onderdelen binnen Renteswapgate aankijken. In de woorden van Hester en Maartje:
 
"Het wordt tijd dat de onderste steen in Renteswapgate eindelijk boven komt. Wij hopen dat deze website daar een bijdrage aan kan leveren."
 
Mocht u twijfels hebben over een aan u of uw organisatie verkochte renteswap (of ander rentederivaat) en valt u niet onder het Uniform Herstelkader, neem dan contact met BAIS Legal op voor het maken van een vrijblijvende, kosteloze afspraak. 
 
BAIS Legal in de media:
 
Voor uitgebreide informatie zie ook de website "Wat is renteswapgate?" van BAIS Legal en het Derivatendossier van Follow the Money.
 

BAIS Legal wint na 7 jaar bij Hoge Raad

 
"Vernietiging op grond van dwaling/bedrog is een kwestie van tijd. Hoogmoed komt voor de val."
 
Zo twitterde Hester al op 13 juni 2014. Nadat Hof Amsterdam een klant van BAIS Legal in 2015 in het gelijk stelde en voor het eerst in de geschiedenis een beroep op dwaling toewees in Renteswapgate, stapte ING Bank naar de Hoge Raad.  
 
En nu, na bijna 7 jaar procederen, is er eindelijk een eind gekomen aan een van de eerste en voor BAIS Legal meest heftige zaken die in Renteswapgate is gevoerd. ING Bank heeft alles uit de kast getrokken om de Hoge Raad op andere gedachten te brengen dan Hof Amsterdam. Ondanks de enorme hoeveelheid aan cassatiemiddelen (waarbij ING vooral klaagde over de ongebrijpelijke dan wel onvoldoende gemotiveerde beslissingen van het Hof Amsterdam (misslagen) over het krediet dat ING als margin verstrekte en de marginbewaking (ingevolge artikel 86 Bgfo)) gaat de Hoge Raad in geen van de door ING Bank aangevoerde argumenten mee (en behandelt een groot deel van deze klachten niet door deze af te wijzen (ro. 4.7)). Zie voor de middelen de Conclusie van de A-G Wissink van 8 maart 2019. Die adviseerde tot vernietiging en verwijzing naar een ander gerechtshof. De Hoge Raad is afgeweken van dit advies en heeft eindarrest gewezen.
 
Dat betekent dat het liquiditeitsrisico dat is ontstaan door de marktwaarde van de renteswap en de wettelijke margin(bewakings)plicht tot en met de hoogste rechter is onderkend/erkend. Het gerechtshof Amsterdam achtte in september 2015 aannemelijk dat de liquiditeitsopslag(verhoging) werd veroorzaakt door dit liquiditeitsrisico. 
 
Het gepubliceerde arrest vindt u hier
 
Hoewel het arrest door banken, toezichthouders, minister van Financiën en hoogleraren (die ook de banken en staat hebben geadviseerd over het wegwerken van het liquiditeitsprobleem bij aanvang van de crisis) wordt gebagatelliseerd en zelfs in de juridische literatuur/wetenschap wordt genegeerd, is het zeer relevant in Renteswapgate. Het liquiditeitsricio van swaps is bevestigd, geen enkele klant had belang bij dit risico en de in 2009 geïntroduceerde liquiditeitspslag geldt voor alle klanten met een Euriborlening en de renteswapschade niet aan alle niet-professionele klanten is vergoed. Grootbanken hebben het liquiditeitstekort vanaf de kredietcrisis afgewenteld op klanten met extra aflossingen, extra zekerheden en opslagverhogingen. Ook hebben zij heimelijk interne systemen gesloten, margin(rekeningen) verwijderd en cijfers in de balansen gemanipuleerd. Hester doet sinds 2014 aangifte bij toezichthouders in binnen- en buitenland van fraude. In 2021 verschijnt het boek Worst Bank Scenario van schrijver Wink Sabée en Hester. 
 
Hester is de cassatieadvocaten, Jan-Paul Heering en Paul Tanja, heel dankbaar voor hun kundigheid en de zeer prettige wijze van samenwerken. Wat BAIS Legal betreft is dit een prachtige co-overwinning geworden. Ook dankt BAIS Legal haar klant, een retailondernemer (particuliere box 3 belegger) die buiten het Uniform Herstelkader valt, voor zijn moed, geduld, strijdvaardigheid en het in haar gestelde vertrouwen.
 
Met dit arrest van de Hoge Raad staat nu vast dat het standpunt van de AFM in haar rapport uit maart 2015 in strijd is met de wet. BAIS Legal ziet de verdere stappen die zij tegen de AFM aan het ondernemen is, nu met nog meer vertrouwen tegemoet.
 
Op 4 oktober 2019 verslaat David Goliath. 
 

Hoorzitting Tweede Kamer (september 2016)

 
BAIS Legal deelnemer Hoorzitting Tweede Kamer rentederivaten, 27 september 2016
 
Op 27 september 2016 was BAIS Legal uitgenodigd om deel te nemen aan de Hoorzitting Rentederivaten in het mkb in de Tweede Kamer samen met de bestuurders van banken, AFM en vertegenwoordigers van mkb organisaties. De position paper van BAIS Legal is hier te vinden.
 
 

Politiek en toezichthouders

Begin 2014 heeft Hester Bais bij de AFM en DNB aan de bel getrokken over de misstanden die zij had aangetroffen in de rentederivatendossiers. Daarna volgden nog honderden e-mails aan toezichthouders, politici, minister van Financiën, bestuurders van banken en de NVB. Helaas hadden deze niet het beoogde resultaat, namelijk gerechtigdheid (en dus compensatie) voor alle gedupeerden. Hoewel vanaf september 2014 banken van de minister van Financiën de renteswapdossiers moesten herbeoordelen en de AFM op dit proces toezag, lapten banken (wederom) de regels van de Wft aan hun laars. Eind 2015 - kort na ons (hierboven besproken) Hof Amsterdam-arrest - heeft de minister de AFM dan ook van het dossier afgehaald en een onafhankelijke commissie (de "Derivatencommissie") benoemd, die (in overleg met de banken) het Uniform Herstelkader heeft opgesteld. 

Het Uniform herstelkader is een compromis tussen banken en de Derivatencommissie. Hoewel het voor veel kleinere gedupeerden een passende compensatie biedt, wordt bepaalde schade niet vergoed (zoals betalen van de negatieve waarde). Ook valt een grote groep gedupeerden - naar het oordeel van BAIS Legal onterecht - buiten deze collectieve compensatie. Op 27 september 2016 was er een hoorzitting/rondetafelgesprek 'Rentederivaten in het mkb' van de vaste kamercommissie van Financiën in de Tweede Kamer en was Hester uitegenodigd als deelnemer. Hester en Maartje hebben voor deze hoorzitting een position paper opgesteld. In deze position paper is de visie van BAIS Legal op het Uniform Herstelkader opgenomen.