Aanbieden van effecten

Op 31 december 2003 is de Europese Prospectusrichtlijn (2003/71/EG) in werking getreden. De Prospectusrichtlijn is echter pas op 1 juli 2005 in Nederland geïmplementeerd (en met ingang van 1 januari 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht ("Wft")). Met de Prospectusrichtlijn is ook een Europese Verordening (Nr. 809/2004) uitgevaardigd, welke rechtstreeks doorwerkt in onze nationale wetgeving. Deze Verordening bevat gedetailleerd de inhoudelijke vereisten waaraan een prospectus moet voldoen. Deze worden nader toegelicht door CESR. Ingevolge artikel 5:2 van de Wft is het in Nederland in beginsel verboden om verhandelbare effecten aan het publiek aan te bieden of te doen toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zonder een door een bevoegde autoriteit goedgekeurd prospectus.

Marktmisbruik

Als uitgangspunt bij de handel op de financiële markten geldt dat voor alle beleggers dezelfde spelregels moeten gelden. Het is erg belangrijk dat beleggers allemaal over dezelfde informatie beschikken. Informatie-asymmetrie kan de prijsvorming beïnvloeden. Men spreekt van marktmisbruik wanneer beleggers rechtstreeks of indirect zijn benadeeld door personen die vertrouwelijke informatie hebben gebruikt (ook wel handel met voorwetenschap genoemd), het mechanisme voor de prijsvorming van financiële instrumenten hebben vervalst of bedrieglijke of misleidende informatie hebben verspreid. Veel van de verboden in de Wft met betrekking tot marktmisbruik zijn op iedereen die handelt van toepassing. Sommige regels alleen ten aanzien van bepaalde financiële ondernemingen of uitgevende instellingen. 

Melding stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang

Indien de uitgevende instelling een naamloze vennootschap naar Nederlands recht is waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een rechtspersoon opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland, zijn de regels in hoofdstuk 5.3 van de Wft ter zake van het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen van belang. Deze regels zijn nader uitgewerkt in het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen. De regels ter zake van het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen zijn afkomstig uit de Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2004/109/EG). De Transparantierichtlijn stelt eisen aan de informatie over uitgevende instellingen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. 

Externe Verslaggeving

De AFM houdt toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen uit hoofde van de Wet toezicht financiële verslaggeving ("Wtfv"). Voorzover de financiële verslaggeving betrekking heeft op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008 houdt de AFM toezicht op de financiële verslaggeving van ondernemingen met Nederland als 'lidstaat van herkomst'. Op basis van de financiële verslaggeving (onder meer de vastgestelde jaarrekening) controleert de AFM of de verslaggevingvoorschriften juist zijn toegepast 

Met ingang van 1 januari 2009 is de Europese Transparantierichtlijn geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). Deze nieuwe regels zijn van toepassing voor uitgevende instellingen met Nederland als de lidstaat van herkomst, en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie. De regels hebben onder meer betrekking op het deponeren en algemeen verkrijgbaar stellen van financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen, mits het boekjaar van de betreffende uitgevende instelling is aangevangen op of na 1 januari 2008.