Prospectusplicht

In Nederland is het in beginsel verboden om effecten aan het publiek aan te bieden of effecten toe te (doen) laten op een gereguleerde markt (effectenbeurs) zonder een door de AFM of bevoegde toezichthouder uit een andere lidstaat goedgekeurd prospectus. De Wet op het financieel toezicht ("Wft") kent hier echter diverse uitzonderingen op en bevat bovendien enkele vrijstellingen. Deze prospectusplicht is gebaseerd op de Europese Prospectusrichtlijn en onder dit rechtsregime kunnen met een door en bevoegde toezichthouder in een lidstaat goedgekeurd prospectus in de gehele Europese Unie effecten worden aangeboden. Met een door de AFM goedgekeurd prospectus kan een aanbieder in beginsel ook in andere Europese landen effecten aanbieden, indien de AFM een kennisgeving van goedkeuring heeft afgegeven aan de bevoegde toezichthouder van de lidstaat waar de betreffende effecten aangeboden gaan worden. In Nederland worden vice versa prospectussen geaccepteerd die zijn goedgekeurd door een bevoegde toezichthouder van een andere lidstaat.

Inhoud van de prospectus

Er mogen door lidstaten geen additionele vereisten aan een reeds door een bevoegde toezichthouder van een andere lidstaat goedgekeurd prospectus worden gesteld. Wel kan een vertaling van de samenvatting van het prospectus worden verlangd. De Wft bepaalt dat het prospectus ten minste alle gegevens moet bevatten die, gelet op de aard van de uitgevende instelling en van de aan het publiek aangeboden of tot de handel op de gereglementeerde markt toegelaten effecten, van belang zijn voor het vormen van een verantwoord oordeel over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling (en de eventuele garant) en de rechten welke aan deze effecten verbonden zijn. De gegevens mogen niet met elkaar in strijd zijn of in tegenspraak met andere bij de AFM aanwezige informatie omtrent de uitgevende instelling, aanbieder of aanvrager van toelating van effecten tot de handel op de gereglementeerde markt en moeten worden gepresenteerd in een vorm die voor een redelijk geïnformeerd en zorgvuldig handelend persoon begrijpelijk zijn.