Clearinginstelling

Een clearinginstelling levert een bijdrage aan de afwikkeling van transacties in financiële instrumenten die plaatsvinden op een gereglementeerde markt (beurs). Deze instellingen sluiten op eigen naam maar voor rekening en risico van achterliggende beleggingsondernemingen transacties met een centrale tegenpartij ("Central Counter Party" of "CCP") die optreedt als exclusieve wederpartij van deze overeenkomsten. 

Specifieke (kapitaals)eisen en waarborgen

Een clearinginstelling dient een vergunning te hebben van De Nederlandsche Bank N.V. Uitsluitend clearinginstellingen kunnen aangesloten zijn bij een CCP. Aangezien de clearinginstelling rechten en verplichtingen op eigen naam aangaat jegens de CCP vallen deze uit dien hoofde in het vermogen van de clearinginstelling. Economisch gezien behoort het risico toe aan de achterliggende beleggingsondernemingen (en hun beleggers). Teneinde de risico's van clearinginstellingen te minimaliseren gelden voor deze clearinginstellingen specifieke (kapitaals)eisen en waarborgen onder de Wft. 

Risicomanagement

Clearinginstellingen treden doorgaans voor meerdere beleggingsondernemingen op. Deze beleggingsondernemingen hebben op hun beurt weer meerdere achterliggende cliënten. Dit betekent dat een groot aantal beurstransacties door een veel kleiner aantal clearinginstellingen op eigen naam wordt aangegaan. Deze trechtervorming is aantrekkelijk vanuit risicomanagement perspectief. Aangezien de clearinginstelling alle transacties op eigen naam verricht, kunnen deze met elkaar ‘verrekend’ kunnen worden. Tegengestelde posities in financiële instrumenten van dezelfde soort kunnen tegen elkaar worden weggestreept waardoor slechts een netto-verplichting resteert die daadwerkelijke afwikkeling vergt. Risico's worden door dit systeem geminimaliseerd en beheersbaar.