Bank

Een partij die zijn bedrijf maakt van het buiten besloten kring van anderen dan professionele marktpartijen verkrijgen van opvorderbare gelden en vervolgens voor eigen rekening krediet-uitzettingen verricht wordt onder de Wft in beginsel aangemerkt als bank. Om als bank op te kunnen treden dient men te beschikken over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Opvorderbare gelden

Het in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben van opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen is verboden. Dit verbod is opgenomen in de Wft om te voorkomen dat partijen die geen bank zijn gelden aantrekken van het publiek zonder dat er voldoende organisatorische en financiële waarborgen aanwezig zijn om deze gelden zorgvuldig te beheren en uiteindelijk weer terug te betalen.

Overtreding

Bij het aantrekken van vreemd vermogen (dat wil zeggen opvorderbare gelden) dient men dus altijd na te gaan of men niet handelt in strijd met de Wft. Is de partij die de gelden heeft geleend voornemens om deze gelden vervolgens weer uit te lenen, dan bestaat de kans dat deze partij wordt aangemerkt als bank in de zin van de Wft. Hoewel men bij het woord bank in eerste instantie alleen aan de traditionele bankkantoren denkt, kan ook het aantrekken van gelden in het kader van bijvoorbeeld een financiering en het doorlenen van deze gelden onder de reikwijdte van dit verbod vallen. Het is derhalve raadzaam om bij het aantrekken van opvorderbare gelden (en eventueel het uitlenen van deze gelden) juridisch advies in te winnen.