Bemiddelen

Onder bemiddelen in de zin van de Wft wordt verstaan het beroeps- of bedrijfsmatig als tussenpersoon tussen de klant en aanbieder tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument of inzake een krediet of verzekering, dan wel het assisteren bij het beheer en de uitvoering van krediet- of verzekeringsovereenkomsten. Bemiddelen is in beginsel vergunningplichtig onder de Wft. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende en toezichthoudende toezichthouder op bemiddelaars.

Het genereren van 'leads'

Financiële ondernemingen zullen proberen zoveel mogelijk informatie van (potentiële) klanten te verkrijgen. Zij zullen hiervoor in veel gevallen ook gebruik maken van zogenaamde 'lead generators'. Dit zijn vaak technische systemen (bijvoorbeeld een website) die door IT bedrijven worden gebouwd en doorgaans ook worden beheerd. De AFM stelt zich op het standpunt dat wanneer er door dergelijke lead genarators meer dan alleen naam/adres/woonplaats-gegevens worden doorgestuurd naar de aanbieder, er sprake is van bemiddelen in de zin van de Wft. De rechter heeft hier inmiddels enkele uitspraken over gedaan en denkt hier genuanceerder over. Dit hangt sterk van de feiten en omstandigheden in het individuele geval af.