Aanbieden

Degene die beroeps- of bedrijfsmatig een voldoende bepaald voorstel (aanbod) doet om een overeenkomst aan te gaan met een wederpartij inzake een recht van deelneming in een beleggingsinstelling, een beleggingsobject, een betaal- dan wel spaarrekening, elektronisch geld, een krediet of (het beheren of uitvoeren van) een verzekering loopt een groot risico aanbieder in de zin van de Wft te zijn. Het aanbieden van de hiervoor genoemde financiële producten is in veel gevallen vergunningplichtig. De vorm waarin een aanbod wordt gedaan doet niet terzake. Dit betekent dat - afhankelijk van de inhoud - ook in een reclame-uiting een aanbod kan worden gedaan.

Het aanbieden via een door een aanbieder ingeschakelde derde valt eveneens onder de definitie van aanbieden in de zin van de Wft. De aanbieder is in dat geval degene die middellijk een voorstel doet tot het als wederpartij aangaan van de overeenkomst. De derde kan als bemiddelaar onder de reikwijdte van de Wft vallen.